Marton Csokas

Recently added

صدایی از سنگ ها
5.2

صدایی از سنگ ها

فیلم صدایی از سنگ ها Voice from the Stone 2017 داستان صدا در سنگ در دهه 1950 در توسکانی اتفاق می افتند ، فیلم داستان دلخراش و پر از تعلیق ورنا ، ...