Paul Schulze

Recently added

رمبو
7

رمبو

Jan. 24, 2008

رمبو

فیلم رمبو Rambo 2008 داستان اون به این گونه است که جان رمبو پس از گذشت سال ها و روزهای زیادی که ازجنگ ویتنام سپری شده به میان جنگل های کوهستانی ...