Roman Mitichyan

Recently added

مرکز تروما
4

مرکز تروما

Dec. 06, 2019

مرکز تروما

فیلم مرکز تروما Trauma Center 2019 یک زن جوان مجروح که به تنهایی و در یک بیمارستان محبوس محبوس شده است باید از یک جفت قاتل شرور فرار کند که به ...