Zorion Eguileor

جدیدا اضافه شده

پلتفرم
7

پلتفرم

فیلم پلتفرم 2019 The Platform در یک زندان عمودی در هر طبقه یک سلول و در هر سلول دو نفر زندانی هستند. این زندانی‌ها تنها از یک دریچه که فقط دو ...